• Posted: 29 เมษายน 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,509 ครั้ง

นางสาวธนิก ขันชารี

ชนะเลิศระดับชาติ การประกวดเล่านิทานและผลิตสื่อการเรียนรู้ 2562

นางสาวธนิก ขันชารี ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การประกวดเล่านิทานและผลิตสื่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย และระดับปริญญาตรี เรื่อง เม่นหลบฝน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562