• Posted: 03 กรกฏาคม 2561
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 135 ครั้ง

ขอเชิญร่วมอบรม การเตรียมความพร้อมในการรับรองการประเมินหลักสูตร TQR และผลการประเมิน IQA ที่มีผลกระทบต่อบัญฑิต

.