• Posted: 31 มกราคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 868 ครั้ง

ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 (10) เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563