• Posted: 30 พฤศจิกายน 2560
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 26,934 ครั้ง

ผลการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

 

ผลการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก มีดังนี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ ต้องเข้าทำการยืนยันสิทธ์ (Clearing House) ผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จากเว็บไซต์ tcas.cupt.net 
ในวันที่ 15 – 19  ธันวาคม 2560    หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าทำการยืนยันสิทธ์ (Clearing House)
     ในวันที่ 22  ธันวาคม 2560  
3. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศยืนยันสิทธ์ (Clearing House) ต้องแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา
    โดยต้องชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380 บาท 
    มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
    และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 26 – 30  ธันวาคม 2560 เท่านั้น  

    สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ คือกลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดเลือก แต่มหาวิทยาลัยฯ
    เปิดโอกาสให้สามารถเลือกสาขาวิชาใหม่ได้ภายในวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 เท่าน้ัน 
    และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมในวันที่ 4 ธันวาคาม 2560
   

 

ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่