• Posted: 07 มกราคม 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 295 ครั้ง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Outcome Based Education)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์

การเรียนรู้(Outcome Based Education)

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการเรียนการสอน

แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้(Outcome based Education)”  ในวันที่ 17 - 18  มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ทราบแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญรวมทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากรหลัก 1 ท่าน และวิทยากรผู้ช่วย 3 ท่าน ดังนี้

วิทยากรหลักรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 

                     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

วิทยากรผู้ช่วย  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

                          คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

                         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

                          สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม