• Posted: 17 ธันวาคม 2561
 • By: Webmasters
 • เปิดอ่าน: 777 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ชิงเงินรางวัล  6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 รางวัล คือ ชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท               รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน  2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกอบการประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดี
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไป

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผลงานแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริต
 2. ตัวอักษรในตราสัญลักษณ์สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลงานสามารถใช้แบบอักษรได้ อย่างอิสระ แต่ต้องคำนึงถึงลิขสิทธิ์ของตัวอักษรดังกล่าว
 3. ผู้ส่งผลงานต้องออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์ลงบนกระดาษขนาด A4 และผลงานจะต้องออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 5. การส่งผลงานต้องส่งไฟล์ของตราสัญลักษณ์ และปริ้นเอาท์ผลงานภาพสีและขาวดำที่ออกแบบ แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล ai หรือ psd และ jpg หรือ png แบบพื้นขาวความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK
 6. ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า 1 ผลงาน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงานพร้อมระบุข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจน เช่น ผลงานของนาย A โปรดระบุ A1 และ A2 เป็นต้น ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน
 7. กรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์พร้อมเอกสารแนบให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์ส่งถึง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ
 8. เจ้าของผลงานที่ชนะการประกวดทั้ง 3 อันดับต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองได้ในวันและเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ทางผู้จัดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และให้ผลงานในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน
 9. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหากภายหลังพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัล มีการละเมิดลิขสิทธิ์ การรับรางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 10. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 3 ผลงานที่ได้รับรางวัล และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 กำหนดการ

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
 2. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 16–22 มกราคม 2562
 3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ http://qa.rmu.ac.th และ rmu.ac.th

 ติดต่อสอบถาม

 • นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ 085-7582996
 • สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 043-722214 Email : rmu1@gmail.com