• Posted: 28 พฤศจิกายน 2561
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 137 ครั้ง

ร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

  • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) https://goo.gl/3gMs2V

  • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) https://goo.gl/aFrXLs