• Posted: 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • By: Webmaster
 • เปิดอ่าน: 1,009 ครั้ง

โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 1. หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันวงการหนังสั้นเป็นที่แพร่หลาย และมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากในประเทศไทย อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสมากขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและทำให้หนังสั้นของไทยเป็นที่กว้างขวางทั้งในประเทศ การประกวดหนังสั้นเป็นกิจกรรม  ที่เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการผลิตหนังสั้น มีโอกาสนำเสนอแนวความคิดหรือทัศนคติของตนในประเด็นที่คณะกรรมการฯได้ตั้งไว้ ออกสู่สังคม ซึ่งปัจจุบันหนังสั้นยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมทั้งจากผู้ชมและผู้ผลิตในยุคสังคมสมัยใหม่  ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงกำหนดจัดโครงการประกวดหนังสั้นเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพออก  สู่สังคมโดยการผลิตหนังสั้นที่สื่อถึงการแนะนำมหาวิทยาลัย สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  เพื่อเผยแพร่ แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นที่รู้จัก

          

 1. วัตถุประสงค์

    3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สังคมโดยการผลิตหนัง

         สั้นที่สื่อถึงการแนะนำมหาวิทยาลัย สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

         มหาสารคาม รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

    3.5 เพื่อเผยแพร่ แนะนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น

    3.6 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์

    3.8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย

       4.1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       4.2  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       4.3  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

       4.4  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

       4.5  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

       4.6 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

       4.7 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

       4.8 นักศึกษาครุศาสตร์

       4.9 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. วิธีและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

              ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์เพื่อเชิญชวนเยาวชน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่งหนังสั้นเข้าประกวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

      5.1 เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

           - ต้องมีเนื้อหาในหัวข้อ “แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

           - ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาการประกวด

           - การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 20 นาที

           - รูปแบบวิธีการนำเสนอ ....................................................................................................

      5.2 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

           - ผู้เข้าสมัครต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

           - แบบทีม 5-7 คน พร้อมตั้งชื่อทีม

      5.3 ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 

    5.4 เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด      20 คะแนน
 2. การเรียบเรียงเรื่องราวและการถ่ายทอด     20  คะแนน
 3. ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอ ความน่าสนใจ  40 คะแนน
 4. คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม   20 คะแนน

     5.5 การสมัครและการส่งผลงาน

            ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(ตึก15)  ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 พร้อมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

      2) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

      3) โครงเรื่องของหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ส่งมาที่ ****สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม* ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(ตึก15)

โทร 043 725 945