• Posted: 23 ธันวาคม 2560
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 8,519 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ (Clearing House)รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ยืนยันสิทธ์ (Clearing House)ต้องแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา

โดยต้องชำระเงินเพื่อเป็นการแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380 บาท

 

1.คลิกดูประกาศรายชื่อ

2.คลิกระบบพิมพ์ใบจ่ายเงินค่าแสดงความจำนงเข้าศึกษา

 

พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินแสดงความจำนงเข้าศึกษาในวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2560

และชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ *

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดให้ผู้ประสงค์สละสิทธิ์ในรอบที่ 1 ยื่นเอกสารสละสิทธิ์ได้ ในวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 เท่านั้น โดยการกรอกเอกสารและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมผู้ปกครองลงนามในเอกสาร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม