• Posted: 04 ธันวาคม 2560
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 6,183 ครั้ง

ผลการสอบสัมภาษณ์รอบที่ ๑ รับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน กรณีเลือกสาขาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ ต้องเข้าทำการยืนยันสิทธ์ (Clearing House) ผ่านระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จากเว็บไซต์ tcas.cupt.net ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าทำการยืนยันสิทธ์ (Clearing House) ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศยืนยันสิทธ์ (Clearing House) ต้องแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา โดยต้องชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๘๐ บาท (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐