• Posted: 05 กันยายน 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 829 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2560 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 8 กันยายน  2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 
เวลา 10.00 – 12.00 ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัวภายในเวลา 09.30 – 10.00 น.เวลาและสถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม