• Posted: 16 สิงหาคม 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,056 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ -  25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8.30 – 12.00 น.
ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์