• Posted: 04 กุมภาพันธ์ 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 2,770 ครั้ง

ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาคหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ( GE ) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดการสอบปลายภาคหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 18,20,21,22,26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดการสอบปลายภาคหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ( GE ) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังน้ี