• Posted: 13 ธันวาคม 2561
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 473 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม OFFICE365 FOR EDUCATION สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดหาและให้บริการซอฟต์แวร์จากบริษัท Microsoft แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในการดำเนินงาน ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในหัวข้อ office365 for education โดยมีกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ ๑๗– ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. –๑๖.๓๐ น. รายละเอียดดังนี้

              ๑. วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบรมในหัวข้อ office365for education สำหรับนักศึกษา

              ๒. วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบรมในหัวข้อ office365 for education สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ในการนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือสมัครผ่านแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/whx8Gr โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม