• Posted: 02 พฤศจิกายน 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 1,009 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

***หมายเหตุ***
   รายชื่อนี้เป็นเพียงรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 1/2561
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม และ ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษในระบบให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **
*** สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และยื่นขอสำเร็จการศึกษา ให้ทำเรื่องรักษาสภาพนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน****