• Posted: 21 สิงหาคม 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 1,157 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาคกศ.บป และภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 17 สิงหาคม 2561 รับหลักฐาน 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาคกศ.บป และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
     อนุมัติวันที่ 17 สิงหาคม 2561
     รับหลักฐาน 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสาเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป **
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
   1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
   2. นาใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
   3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
**(ใบปลดหนี้รับได้ที่กองพัฒนานักศึกษาค่ะ)**