• Posted: 02 กรกฏาคม 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 701 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

         ***หมายเหตุ***
    รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2560 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 3/2560
***** ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 3/2560 ได้ ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร และเกรดเข้าครบภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 *******
    ถ้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียน 3/2560 นักศึกษาต้องทำเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษา 3/2560 ด้วย
    ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม, สัญชาติ, สถานที่เกิด, ศาสนา
    หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะวิทยาการจัดการ
   คณะนิติศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์