• Posted: 28 มีนาคม 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 3,208 ครั้ง

ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จการศึกษาภาคปกติ 2-2560 วันที่ 28 มีนาคม 2561

   บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2561
อนุมัติสำเร็จการศึกษาภาคปกติ 2-2560 วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   คณะวิทยาการจัดการ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะครุศาสตร์