• Posted: 06 มีนาคม 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 1,317 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

***หมายเหตุ***
รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 2/2560
**** ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2560 ได้ ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร และเกรดเข้าครบภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 *****
ถ้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียน 2/2560 นักศึกษาต้องทำเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษา 2/2560 ด้วย
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม, สัญชาติ, สถานที่เกิด, ศาสนา
หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **