• Posted: 08 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 1,784 ครั้ง

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 กำหนดการดังนี้

ประกาศแจ้งให้ทราบ
นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 กำหนดการดังนี้
***************************
-----------------------------------------------


- วันที่ 5 มีนาคม 2561
- นักศึกษาเข้าปัจฉิมนิเทศ รับใบปลดหนี้ ณ หอประชุม 80 พรรษา เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
- การส่งเกรด ต้องส่งภายในวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
- อนุมัติสำเร็จ วันที่ 28 มีนาคม 2561
- รับวุฒิหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 เมษายน 2561
(นำใบปลดหนี้ พร้อมชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน 500 บาท นำใบปลดหนี้ส่งรับหลักฐานที่ฝ่ายทะเบียนฯ โดยดูลำดับที่หน้าชื่อที่ประกาศรายชื่อสำเร็จการศึกษาแจ้งฝ่ายทะเบียนฯ ด้วย)