• Posted: 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 986 ครั้ง

แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม

แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม โดยนำใบลงทะเบียนเรียน (ทบ.20) มาจ่ายเงินส่วนเพิ่มพร้อมทั้งแจ้งยอดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มในจำนวนที่ถูกต้องครบถ้วนที่เคาน์เตอร์ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน(โดยเสียค่าปรับ) ตามปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 มิเช่นนั้นแล้วนักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา