• Posted: 15 พฤศจิกายน 2560
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 2,911 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (รับหลักฐาน 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
*** ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ***

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          คณะเทคโนโลยีการเกษตร
          คณะวิทยาการจัดการ
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะนิติศาสตร์
          คณะครุศาสตร์