• Posted: 14 พฤศจิกายน 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 733 ครั้ง

ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนนายชยาวุธ จันทร)

ยื่นเสนอรายชื่อ ได้ที่ศูนย์ประสานงานการสรรหากรรมการ  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่างวันที่  2 - 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ