• Posted: 06 พฤศจิกายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 779 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เพิ่มเติม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งเสร็จสิ้นการรับสมัครไปแล้วนั้น ปรากฏประกาศรับสมัครดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ 4 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน    ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2566 จึงแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก วันและสถานที่คัดเลือก และ การประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศนี้