• Posted: 01 พฤศจิกายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 561 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2566

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคปกติ/ภาค กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
อนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2566

 

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียนวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผล 043-722118 ต่อ 374)

ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

ผู้มีขอจบ 1/2566 ที่มีรายชื่อ ตก รอประมวลผลรอบ 2 อนุมัติผลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป รับวุฒิ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับหลักฐาน
   1. ดู ลําดับที่ หน้าชื่อ (ข่าวประกาศหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.rmu.ac.th/)
   2. นําใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
   3. ยื่น ใบปลดหนี้เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน
   **ใบปลดหนี้ดาวน์โหลดได้ที่ระบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิมพ์เอกสารได้ที่ https://activity.rmu.ac.th/