• Posted: 14 กันยายน 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 501 ครั้ง

ด่วน!! หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 18-19 กันยายน 2566

ตามที่งานประปาและสุขาภิบาล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบบประปาหอถังสูง บริเวณภายในมหาวิทยาลัยฯ ไปแล้วนั้น
 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาในการเข้าดำเนินการ จึงขอแจ้งเลื่อนหยุดจ่ายน้ำประปา เป็นวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 05.00 น. และวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น. โดยประมาณ
 
มหาวิทยาลัยฯ จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และหน่วยงานผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากงานประปาและสุขาภิบาล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที
 
ในระหว่างนี้ กรณีความจำเป็นเร่งด่วน หากท่านต้องการสำรองน้ำไว้ใช้ มหาวิทยาลัยฯ มีรถน้ำสำหรับบริการให้กับทุกท่าน
โดยแจ้งมายัง นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองกลาง โทร. 085-5599256
นายสุภาพ อุปแสน งานประปาและสุขาภิบาล โทร. 096-8977287
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้