• Posted: 04 กรกฏาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 432 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2566