• Posted: 08 มิถุนายน 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 665 ครั้ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เห็นเป็นการสมควรส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดสรรทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยออกประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

หากนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 081-7478-385 ต่อ 317 หรือติดต่อผู้ประสานงาน 087-1156-005

รายละเอียดการรับสมัครและใบรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1s1Rmv9OPQyAF22zmpcwTfeDG57WxN5W-?usp=drive_link ไฟล์ PDF