• Posted: 26 เมษายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 991 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2566

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาคปกติ/ภาค กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2566

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผล 043-722118 ต่อ 374)

ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566)