• Posted: 13 มกราคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,111 ครั้ง

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นั้น เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดวันประกาศจึงให้แก้ไขดังนี้ จากเดิม ประกาศ  ณ  วันที่  11 กันยายน พ.ศ. 2565 แก้ไขเป็น ประกาศ  ณ  วันที่  11 มกราคม พ.ศ. 2566 นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม