• Posted: 06 กรกฏาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,737 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์