• Posted: 30 มิถุนายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,714 ครั้ง

แก้ไขรายละเอียดตารางเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ไปแล้วนั้น เนื่องจากรายละเอียดตารางเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุละแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ดังกล่าว เกิดความคลาดเคลื่อนจึงให้แก้ไขรายละเอียดตามประกาศนี้