• Posted: 25 พฤษภาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,457 ครั้ง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรลำดับที่บรรจุครั้งแรกไปรายงานตัวภายในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์