• Posted: 09 มิถุนายน 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,650 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้