• Posted: 20 พฤษภาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,657 ครั้ง

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

การรายงานตัวให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปรายงานตัวภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์