• Posted: 29 ตุลาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,120 ครั้ง

แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะราย

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในเลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม