ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป้าประสงค์ที่ 2 ขยายโอกาศทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจำการ และประชาชนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ 1 นำองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัย ไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

เป้าประสงค์ที่ 1 มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล


ปริญญาโท 7 หลักสูตร

ปริญญาเอก 5 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร