วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจำการ และประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง
  3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
  4. เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง บนฐาน ความรู้และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการ ในการช่วยให้สังคม พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นอีสานโดยการพัฒนา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการในและต่างประเทศ
  8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปริญญาโท 7 หลักสูตร

ปริญญาเอก 5 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร