คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดี
ผศ.สมาน ศรีสะอาด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ ดร.นิตยา กลางชนีย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.อวยชัย วะทา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์
อาจารย์นิคม บัวภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.น.สพ.สมมาศ อิฐรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฏร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รศ.ดร.ชูชาติ ผาระนัด
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร. ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
และการจัดการศึกษานานาชาติ
อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางลำดวน ดวงคมทา
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นายเมธี กลมดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
นายเสถียร ภูมีแกดำ
ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ปริญญาโท 7 หลักสูตร

ปริญญาเอก 5 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร