เป้าประสงค์

  1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับสากล
  2. ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
  3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
  4. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
  5. เป็นคลังปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
  7. ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  8. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
  9. มีหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักศึกษาในประเทศในประชาคมอาเซียน
  10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

ปริญญาโท 7 หลักสูตร

ปริญญาเอก 5 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร