คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายชยาวุธ จันทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชวน ศิรินันท์พร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายตวง อันทะไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรัชดา จุฬารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุภัทร จำปาทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.กมล พลคำ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท 7 หลักสูตร

ปริญญาเอก 5 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร