คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม
ประธานกรรมการ
2
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
3
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
4
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
5
ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
6
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
7
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
8
รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
9
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
11
รองศาสตราจารย์ภณิตา สุนทรไชย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร สุจารี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ บุตรศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ว
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชนะ ยี่สารพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
17
อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
ผู้แทนคณะจารย์-กรรมการ
18
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
19
อาจารย์ธีรภัทร ลอยวิรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
กรรมการและเลขานุการ
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปริญญาโท 7 หลักสูตร

ปริญญาเอก 5 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร