• Posted: 02 พฤษภาคม 2561
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 309 ครั้ง

การจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ.2561 QA-KM Day 2018 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ.2561 QA-KM Day 2018 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม