• Posted: 08 มิถุนายน 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 1,946 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  คณะนิติศาสตร์
  คณะครุศาสตร์ 

***หมายเหตุ***
       รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2560 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 3/2560
***** ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 3/2560 ได้ ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร และเกรดเข้าครบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 *******
      ถ้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียน 3/2560 นักศึกษาต้องทำเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษา 3/2560 ด้วย
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม, สัญชาติ, สถานที่เกิด, ศาสนา
หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **