• Posted: 06 ตุลาคม 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 857 ครั้ง

กำหนดการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ที่จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้เตรียมเอกสาร ยื่นส่งที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 043-715-437

1. สำเนา หนังสือ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียก สด.35 จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาบัตรนักศึกษา/ใบรับรอง จำนวน 2 ฉบับ (ขอใบรับรองได้ที่ฝ่ายทะเบียน)