• Posted: 19 พฤษภาคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,387 ครั้ง

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham University Graduate English Test : RMU-GET)

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham University Graduate English Test : RMU-GET)

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบประเมินผลการสอบและรายงานผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ